BG / EN
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта www.getoli.bg
1. ПРЕДМЕТ
Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на Интернет сайт www.getoli.bg, които уреждат правилата за използването, включително сключването на застрахователни договори чрез онлайн платформата на сайта.
2. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА (Застрахователната компания)
2.1. „Застрахователно дружество ЕВРОИНС ЖИВОТ” ЕАД“ със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христофор Колумб“ №43, телефон за връзка: *2555, електронна поща: oli@getoli.bg
2.2. Застрахователно дружество ЕВРОИНС ЖИВОТ” ЕАД, има лиценз за застраховане с Решение на Комисията за финансов надзор 1601-ЖЗ/12.12.2007 г.
3.ДЕФИНИЦИИ
3.1. Застраховател – „Застрахователно дружество ЕВРОИНС ЖИВОТ” ЕАД.
3.2. Сайт – домейна www.getoli.bg и неговите поддомейни
3.3. Уеб страница - обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намираща се на самостоятелна страница в рамките на домейна https://www.getoli.bg, съдържащо файлове и информация, относно услугата предоставяна от дружеството.
3.4. Съдържание
  • цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
  • съдържанието на всяко съобщение от страна на Потребителя към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
  • всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Потребителя чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
  • информацията, свързана с Продуктите и/или прилаганите тарифи от Застрахователя в определен период от време;
  • данни относно Застрахователя или други данни, отнасящи се до него.
3.5. Клиент/Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на Застрахователя по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, сключва застрахователни договори чрез него и др.
3.6. Поръчка – документ, представляващ комуникационна форма между Застрахователя и Потребителя, чрез който Купувачът заявява на Застрахователя, през Сайта, намерението си за сключване на застраховка.
3.7. Потвърждение на поръчката – Съобщение до Потребителя от страна на Застрахователя, с което той приема да извърши възложените му действия за сключване на застрахователен договор.
3.8. Застраховка – всеки застрахователен продукт, който може да бъде заявен за сключване чрез Сайта.
3.9. Полица – Договор за застраховка
3.10. Въпросник – Съвкупност от въпроси и твърдения, насочени към идентификация на обекта на застраховане, здравословното и финансовото му състояние, във връзка със сключването на конкретната застраховка избрана от него.
3.11. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Застрахователя и Потребителя, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
3.12. Изпълнение на услугата – Сключване на застрахователна полица
4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Общите условия за ползване на www.getoli.bg са задължителни за всички потребители на САЙТА.
4.2. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Застрахователя по всяко време, чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители
4.4. Застрахователят има право да извършва промени на условията за ползване на сайта, по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия Застрахователя ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не води до недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
5. УСЛУГА
5.1. Посредством съвкупност от обособени уеб страници в рамките на домейна https://getoli.bg Застрахователят предлага на потребителя застрахователни продукти, за които има лиценз.
5.2. Заявяването на застраховка чрез Сайта се предоставя безплатно. Потребителят не дължи каквито и да е други комисионни, такси или разходи, извън премията по полицата, определена по съответната тарифа за избраната от него застраховка.
5.3. Застрахователната премия се определя от тарифните условия на застрахователя към момента на заявяване на застраховката.
5.4. Цената на застраховката включва всички административни и други такси, според приложимостта за конкретния вид застраховка. Видът, размерът и приложимостта на включените в цената на застраховката разходи, различни от премия, се посочват в застрахователната полица.
5.5. Потребителят има възможност да направи индикативна калкулация на застрахователната премия за избраната от него застраховка посредством калкулатора на Сайта преди да направи поръчката за полица. Проверката не обвързва потребителя с поръчка за застраховка.
5.6. Индивидуалната информация предоставена на клиента за конкретна застраховка е валидна за конкретната сесия на посещение на сайта.
5.7. Информацията на страницата се актуализира от Застрахователя своевременно при промяна на тарифите или условията на застрахователните продукти.
5.8. Услугата е предназначена за:
  • Местни физически лица, които са пълнолетни, дееспособни и не са поставени под запрещение.
  • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон на Република България.
5.9. Недействителен е договор, сключен от лица извън изброените в т. 5.8.
5.10. Условие за предоставяне на услугата. Периодичност на предоставяне
5.10.1. Услугата се предоставя по инициатива на и след изрично искане от страна на потребителя.
5.10.2. Ред за предоставяне на услугата
5.10.2.1. В зависимост от обекта на застраховка, потребителя избира една от предлаганите през страницата застраховки.
5.10.2.2. Потребителят описва рисковия си профил, като отговаря коректно и пълно на всички поставени въпроси и попълва коректно и пълно всички предвидени във въпросника полета за данни. Посочените отговори имат декларативен характер по отношение на тяхната достоверност.
5.10.2.3. Преди изпращането на поръчка за полица потребителят следва да посочи точно и изчерпателно електронен адрес и телефон за връзка с него.
5.10.2.4. Застрахователя може да използва телефон за допълнително потвърждение на всяка поръчка или проверка на предоставените от потребителя данни.
5.10.2.5. При съмнение по отношение на достоверността на предоставената от потребителя информация, грешки, пропуски, несъответствия; отказ от страна на потребителя да предостави допълнителни информация, изисквана от Застрахователя във връзка с поръчката или да удостовери качеството на предоставената информация със съответен документ или други обстоятелства, които не позволяват полицата да бъде сключена при стандартни тарифни условия или които не са били известни на Застрахователя към момента на изготвяне на офертата, същия може да откаже сключване на застраховка или да предложи нова оферта. За отказа си Застрахователя информира потребителя по телефона или електронната му поща
5.10.2.6. При липса на основание за отказ, Застрахователят приема поръчката. За приемането на поръчката той уведомява потребителя по електронна поща. За приета поръчка Застрахователя издава полица.
5.10.2.7. Застрахователят изпраща полицата и съпровождащите я документи до посочения от потребителя адрес за доставка.
5.10.2.8. С подписването на получената полица, потребителят  удостоверява изпълнението на поръчката.
5.10.2.9. Дата за изпълнението е датата, на която полицата е получена от потребителя.
6.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
6.1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Потребителя се съгласява, че заявява желанието си да получи съответната Застраховка от Застрахователя срещу заплащане на дължимата застрахователна премия.
6.2. Договорът за застраховка между Застрахователя и Потребителя се смята за сключен към момента на получаването, чрез куриер и разписването от страна на Клиента на застрахователната полицата и прилежащите й документи.
7.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
7.1. Достъпът до сайта www.getoli.bg е позволен на всеки Клиент.
7.2. Евроинс Живот си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до сайта, ако сметне, че това би било в ущърб на компанията по какъвто и да е начин. При това положение Потребителят може да се обърне към Застрахователя, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Застрахователят не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Потребителят е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
7.3. Калкулираните на сайта застрахователни премии на сайта са индикативни, обявени са в лева (BGN) или евро (EUR) с включени всички изисквани по закон данъци или такси.
7.4. Застрахователят не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Потребителя.
7.5. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.
8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
8.1. Потребителят може да избира, една или повече от предлаганите през страницата предложения за застраховка.
8.2. Потребителят има право да изисква допълнителна информация от Застрахователя, във връзка с предложените му застрахователни продукти
8.3. Потребителят е длъжен да получи полицата и плати в пълен размер уговорената при поръчка премия.
8.4. Потребителят има право да се откаже от сключения договор на основание чл. 12 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.
8.5. Потребителят може да упражни правото си на отказ, като изпрати уведомление за желанието си за отказ, съдържащо номера на поръчката до електронната поща на Застрахователя.
8.6. Отказът на потребителя може да бъде немотивиран.
8.7. Срокът за упражняване на правото на отказ е до изпълнението на поръчката, но не повече 15 дни от датата на потвърждение на поръчката.
8.8. Ако, правото на отказ бъде упражнено след началото на валидност на застраховката, застрахователят има право да удържи част от платената премия, съответстваща на срока, през който е действала полицата.
8.9. Ако, правото на отказ бъде упражнено след доставката на полицата, потребителят е длъжен да възстанови на Застрахователя разхода за куриерска услуга.
8.10. Потребителят носи отговорност, включително и наказателна, за достоверността на предоставената информация и декларирани обстоятелства, както и за правото да предоставя чужди данни от свое име на трети лица.
8.11. Потребителят се задължава да използва страницата в съответствие с приложимото законодателство, правила и регулиране.
8.12. Потребителят няма право да изпраща към или чрез страницата вируси, троянски коне, червеи или каквото и да е друго, създадено или предназначено да се намесва, прекъсва или разрушава нормалното функциониране на компютър. Всяка неоторизирана модификация, вмешателство или промяна на каквато и да е информация от страницата или каквото и да е намеса в наличността или достъпа до страницата са строго забранени.
8.13. Потребителят няма право да използва роботи, паяци или други автоматични средства, програми, алгоритми, методологии или каквото и да е друго сходно или еквивалентно на неавтоматичен процес на достъп, използване, копиране или наблюдение на каквато и да е част от страницата или нейното съдържание.
8.14. Потребителят няма право по какъвто и да е начин да възпроизвежда или заобикаля навигационната структура или представяне на страницата и нейното съдържание с цел да получи каквито и да е информация или данни, които, независимо от съображенията, целенасочено не са  предоставени чрез страницата.
8.15. Потребителят се задължава да не използва каквито и да е устройства, софтуер или други, с които да се намесва или да се опитва да се намесва в нормалното функциониране на страницата, операциите, които се извършват през нея или ползването й от други потребители.
9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
9.1. Застрахователят е длъжен да представи цялата необходима информация за условията, при които ще бъде сключена застраховката.
9.2. При поискване от страна на Потребителя Застрахователят е длъжен да предостави допълнителна консултация.
9.3. Застрахователят има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка и/или да сключи застраховка, ако са налице основания по т. 5.10.2.7, за което следва да го уведоми.
9.4. Застрахователят не е длъжен да следи за сроковете на плащане на премията и подновяване на сключените през страницата застрахователни договори.
9.5. Застрахователят има право по всяко време да модифицира или преустановява, временно или за постоянно, страницата или части от нея, или предоставяната чрез нея услуга, без предварително предизвестие към потребителя.
9.6. В случай, че заявена и предварително платена застраховка от Клиента по обективни причини не може да бъде издадена от Застрахователя, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката му вече платената застрахователна премия в срок от 10 (десет) работни дни от датата, на която Застрахователят е установил този факт или от датата, на която Потребителя е изразил ясно желанието си за прекратяване на застрахователния договор.
10. СИГУРНОСТ
10.1. Застрахователят предприема необходимите предпазни мерки за защита на информацията на потребителите, предоставяна чрез страницата.
10.2. Всяка друга поверителна информация се намира на защитен сървър зад защитна стена.
11. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
11.1. Застрахователят не носи отговорност за достъпността или наличността на страницата за потребителите в интернет.
11.2. Чрез страницата, Застрахователят не предоставя по какъвто и да е начин правен, счетоводен или друг професионален съвет, мнение или препоръка. Дружеството, управителите, неговите служители или трети свързани лица не носят отговорност за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на страницата или публикуваната в нея информация.
11.3. Застрахователят не носи отговорност за съдържанието, достъпността, актуалността, пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на външни страници, връзки към които са публикувани на страницата.
11.4. Въпреки полаганите усилия, Застрахователят не гарантира пълната сигурност на пренасяната през страницата информация. Застрахователят не носи отговорност за възможни неправомерни действия от страна на трети лица.
11.5. Въпреки полаганата грижа Застрахователят не гарантира, че страницата и нейното съдържание са свободни от вируси, троянски коне, червеи или каквото и да е друго, създадено да се намесва, прекъсва или разрушава нормалното функциониране на компютър.
11.6. Застрахователят не носи отговорност за всички вреди или загуби произтичащи от неизпълнение на задълженията на потребителя
12. СЪДЪРЖАНИЕ, АВТОРСКИ ПРАВА
12.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на  ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ ЕАД.
12.2. Застрахователят има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин от трети страни.
12.3. Всякакво Съдържание, до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия
12.4. Извън правото на потребителя по т. 12.5, съдържанието или части от него не могат да бъдат използвани, копирани, възпроизвеждани, публикувани, предоставяни, сваляни, модифицирани, показвани или пренасяни под каквато и да е форма или средство без предварителното писмено разрешение на Застрахователя. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Застрахователя няма да се счита за съгласие от негова страна за позволение на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди.
12.5. Доколкото това не противоречи на условията за ползване на страницата, потребителят има право на достъп и използване на страницата за показване, сваляне, архивиране или принтиране на части от страницата само за лично и временно ползване.
13.ПОВЕРИТЕЛНОСТ. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
13.1. С използването на страницата потребителят декларира, че е уведомен, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Застрахователя, той е съгласен те да бъдат използвани от последния за всякакви законосъобразни цели при условията на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, без да е необходимо Застрахователя да иска съгласието на Потребителя за обработването им във всеки отделен случай.
13.2. Потребителя няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Застрахователния си договор без предварителното писмено съгласие на Застрахователя.
13.3. С предоставянето на свои данни на Застрахователя (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Застрахователя или трети лица, които са партньори на Застрахователя и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции, когато това е предвиденото от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Застрахователя може да разработи общи програми.
13.4. С използването на страницата потребителят декларира, че е уведомен и че се съгласява със следното:
13.4.1. Предоставените от него данни се пренасят по електронен път в реално време, чрез защитена връзка до сървър, под контрол на Застрахователя.
13.4.2. Обемът и видът на данните които Застрахователя събира зависи от избраната от потребителя застраховка.
13.4.3. Личните данни се предоставят доброволно, по инициатива и след изрично съгласие на потребителя.
13.4.4. С изпращането на запитване за сключване на застраховка Потребителя декларира, че е получил изричното съгласие на физическите лица, посочени от него във въпросника за застраховане, техните лични данни да бъдат съхранявани, обработвани или предоставяни на трети лица от Застрахователя, при условията на ЗЗЛД, във връзка и за целите на офериране, сключване и администриране на застраховки.
13.4.5. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Застрахователя.
14.ДОСТАВКА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОЛИЦИ
14.1. Застрахователят се задължава да изпрати издадените застрахователни полици чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
14.2. Застрахователят ще осигури подходящото опаковане на Застрахователната полица и изпращането на съпътстващите документи към нея.
14.3. Издадените застрахователни полици ще се доставят само на територията на България.
14.4. Доставката е безплатна за Потребителя, независимо от стойността на поръчката.
14.5. Застрахователната полица и съпътстващите я документи се доставят само лично на застрахованото лице. Не се допуска приемане на пратката от друго трето лице.
14.6. Застрахователят не носи отговорност за възникнали разходи за доставка в следствие на това, че застрахованото лице не е било открито на посочения адрес.
14.7. При получаването на застрахователната полица, Застрахованото лице е длъжно при получаването й да отвори пратката пред куриера и да положи собственоръчно подписа си на отбелязаните за това места.
14.8. Куриера ще вземе подписания екземпляр и пред Потребителя ще го запечата и върне обратно но Застрахователя.
14.9. С това Застрахователният договор ще се счита за сключен.
15.ОТГОВОРНОСТ
Застрахователя не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Потребителя или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му.
16. СПОРОВЕ
Всички спорове, възникнали между страните по договори, сключени на базата на настоящите общи условия се решават по пътя на преговори, а при непостигане на съгласие от компетентния съд в съответствие с действащото законодателство на Република България.
17. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Всички договори, сключени на базата на настоящите общи условия, се подчиняват на и се тълкуват в съответствие със законите на Република България.
18. ЕЗИК
18.1. Предоговорна или друга информация и общите условия, уреждащи споразумението с потребителя, се предоставят на български и английски език.
18.2. Комуникацията с потребителя по време на действие на договорите, сключени на базата на настоящите общи условия, се осъществява на български и английски език.
19. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
19.1. Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър Използването на бутоните Back или Refresh на Вашия браузър е нежелателно
19.2. Настоящите условия си приемат от потребителя чрез отбелязване на чек бокс или кликване върху бутон „Съгласен съм” или „Потвърждавам”.
19.3. Настоящите общи условия могат да бъдат едностранно променяни от Застрахователя. За всяка промяна той ще уведомява потребителя чрез публикуване на съобщение на страницата.
19.4. Настоящите общи условия могат да бъдат допълвани или променяни чрез допълнителни “клик” споразумения. За тези случаи Застрахователят изисква изричното съгласие на потребителя, което може да бъде изразено с отбелязване на чек бокс или кликване върху бутон „Съгласен съм” или „Потвърждавам”. Ако допълнителните споразумения противоречат на общите условия, приложими са допълнителните споразумения.
19.5. Ако някоя от разпоредбите в настоящите общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби.

Настоящите Общи условия са приети от Съвета на Директорите на „Застрахователно дружество ЕВРОИНС ЖИВОТ” ЕАД, с Протокол от 31.05.2017 г. и влизат в сила от 01.06.2017г.
„Застрахователно дружество ЕВРОИНС ЖИВОТ” ЕАД, гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, лиценз за застраховане с Решение на Комисията за финансов надзор 1601-ЖЗ/12.12.2007 г.